Adatkezelési alapelvek

Preambulum

Az Ön által megadott személyes adatok jogszerű és biztonságos kezelése kiemelt fontosságú számunkra, ezért szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy személyes adatait miként használjuk annak érdekében, hogy még jobb és személyre szabottabb vásárlói élményt nyújthassunk Önnek.

Cégünk adatai és kapcsolattartás szempontjából való elérhetőségünk:

 • Cégnév: HTD Media Group kft.
 • Székhely: 6326 Harta, Gallé Tibor u. 13.
 • Nyilvántartó bíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 23391585-1-03
 • Cégjegyzékszám: 03-09-125808
 • Telefonszám: +
 • Általános kapcsolatfelvételre szolgáló email cím: htdmediagroup2000@gmail.com;
 • Közzétéve: 2020. december 22.

 

1. Jelen szabályzat tartalma

HTD Media Group kft. (székhely: 6326 Harta, Gallé Tibor u. 13., továbbiakban, mint “Adatkezelő” illetve “Szolgáltató”) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szabályzat minden tartalmi elemét a mindenkori hatályos, Magyarországon valamint EU-ban érvényes jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel. A Szolgáltató tevékenységének ellátásához szükséges adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A tájékoztató folyamatosan elérhető honlapunkon.

Az Ön személyes adatait a HTD Media Group kft. kezeli, mint adatkezelő. Jelen szabályzat értelmezésében az Adatkezelő valamely természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük, ide értve különösen az alábbi adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

 

Az Ön személyes adatainak gyűjtése, használata és védelme számunkra a legfontosabb, ezért készítettük el ezt az adatvédelmi szabályzatot valamint Cookie tájékoztatót (további információkért kérjük olvassa el részletes Cookie szabályzatunkat a 9. pont alatt), a továbbiakban “Szabályzat”, amely:

 • meghatározza, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk;
 • tájékoztatást ad arról, hogy hogyan gyűjtjük és mire használjuk az Ön személyes adatait;
 • elmagyarázza, hogy mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat a HTD Media Group kft.-n (azaz Szolgáltatón) belül valamint más szervezetekkel;
 • útmutatóként szolgál az Ön, személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről.

 

Az alábbiakban szeretnénk egyértelművé tenni az Ön számára, hogy ez a Szabályzat abban az esetben vonatkozik Önre, ha Ön igénybe veszi a szolgáltatásainkat (a továbbiakban: “Szolgáltatásaink”), amely a következőket jelenti:

 • a HTD Media Group kft. weboldalán keresztül történő online bevásárlás használatát, vagy vásárlást egyéb módon például a weboldalaink (például microsite-ok, a továbbiakban: “Weboldalaink”) vagy mobil applikációnk (a továbbiakban: “Applikációnk”) használatával;
 • a weboldalunkon vásárlói klubtagságra jelentkezést, vásárlói hűségprogramjainkban lévő tagságot;
 • elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozást, így például hírlevelekre, amit Ön email-ben vagy SMS-ben kaphat tőlünk;
 • jelen Szabályzat abban az esetben is alkalmazandó, ha Ön kapcsolatba lép velünk vagy mi vesszük fel Önnel a kapcsolatot Szolgáltatásainkra vonatkozóan;
 • a Szolgáltató által meghirdetett állásokra jelentkező személyek teljes körű tájékoztatása Szolgáltató adatkezelési gyakorlatáról;
 • az általunk szervezett piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy eseményekben, promóciókban való részvételt;

 

2. Általános és értelmező rendelkezések

Szolgáltató az adatkezeléseket az adatbiztonsági elvárásoknak való megfeleléssel teljesíti. Ebben a körben megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

A fentebb hivatkozott technikai és szervezési intézkedésekhez kapcsolódóan Szolgáltató kijelenti, hogy Weboldalainkon a látogatottság mérése, a látogatók viselkedésének figyelése és statisztikák készítése érdekében Google Analytics programot használ (https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu). A Google LLC a Privacy Shield adatvédelmi keretrendszer részese: ez azt jelenti, hogy a GDPR-nak megfelelő védelmi szintet biztosít az EU-ból továbbított személyes adatoknak. A Google Analytics program a felhasználó számítógépén úgynevezett Cookie-kat helyez el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek (további információkért kérjük olvassa el részletes Cookie szabályzatunkat a 9. pont alatt). A program használatával Szolgáltató főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalainkat, és hogy ezen látogatók mennyi időt töltöttek Weboldalainkon. A program felismeri a látogató (így az Ön) IP címét és ezen keresztül tudja követni, hogy Ön visszatérő vagy új látogató-e. Továbbá követhető, hogy Ön milyen utat tett meg Weboldalainkon valamint azt, hogy hová lépett be; azonban ezek a Cookie-k a felhasználó személyét nem tudják beazonosítani.

 

Jelen szabályzat alkalmazásában:

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Jogalap: a személyes adatok kezelésének jogalapja az a jogalap, amelyre az Ön személyes adatainak használatakor hivatkozunk, azért, hogy annak jogszerűségét biztosítsuk;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

 

3. Adatkezelésre valamint adathasználatra vonatkozó alapelvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: “Kötelező adatkezelés”).

 

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése:

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt a személyes adatok kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti;
 • azonban kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Öntől illetve más forrásokból?

Amikor Szolgáltatásainkra regisztrál megkérjük Önt, hogy adjon meg részünkre bizonyos információkat magáról vagy cégéről. Ilyen személyes adatok lehetnek különösen az alábbiak:

 • az Ön vezeték- és utóneve(i);
 • amennyiben Ön üzleti ügyfelünk, abban az esetben: cégnév, cég székhelye, adószám valamint cégjegyzékszám;
 • postai (és számlázási) cím, email cím és telefonszám;
 • az Ön belépési azonosító adatai, beleértve az Ön által választott jelszó.

 

Amikor Ön Weboldalainkon keresztül és/vagy mobil Applikációnk használatával vásárol, Ön és Szolgáltató között szerződés jön létre. Ezen szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez személyes adataira van szükségünk, melyek az alábbiak:

 • az Ön vezeték- és utóneve(i);
 • szállítási cím;
 • telefonszám és email cím.

 

Amikor Ön Weboldalainkon keresztül és/vagy mobil Applikációnk használatával vásárol, akkor az Ön adatait (különösen nevét, kézbesítési címét, telefonszámát és email címet) a következő vásárlása során felhasználjuk, így ezeket az információkat nem kell újra megadnia. Mindezeken felül:

 • a megvásárolt termékeket a “Kedvenceim” listában tároljuk, amely segítséget nyújt Önnek, hogy a következő vásárlásakor gyorsabban megtalálja ezeket a termékeket egyetlen helyről Weboldalainkon keresztül és/vagy mobil Applikációnk használata során (Ön jelszót állíthat be az email címéhez tartozó rendelési előzményei eléréséhez);
 • ha Weboldalainkon keresztül és/vagy mobil Applikációnk használata során jelszóval védett felhasználói fiókot hoz létre, vagy az általunk létrehozott felhasználói fiókot használja, akkor a fiókján keresztül nekünk megadott személyes adatokat is feldolgozzuk, ideértve a nálunk történt vásárlásainak történetét;
 • használhatja a Facebook online közösségi hálózatot is ahhoz, hogy létrehozza felhasználói fiókját Szolgáltatónál és a későbbiekben hozzáférjen ezen felhasználói fiókjához, mely esetben nem kell manuálisan kitöltenie adatait, mivel az Ön ehhez szükséges személyes adatait (például vezeték- és utóneve, email címe, profilfotója) megkapjuk a Facebook-tól.

 

Amikor online rendelés útján nálunk vásárol, vagy Weboldalainkon használja a böngészőt, vagy a mobil Applikácónkat használja, a következő információkat gyűjthetjük:

 • információ az online vásárlásairól: mit és mikor vásárolt valamint milyen módon fizetett érte;
 • információ a Weboldalainkon és mobil Applikációnkban tanúsított online keresési viselkedéséről, és arról, amikor valamelyik hirdetésünkre kattint (ideértve azokat is, amelyek más platformok weboldalain jelennek meg);
 • információ az eszközökről amelyeket ahhoz használt, hogy a Szolgáltatásainkhoz hozzáférjen (ideértve az eszköz működtetését, az IP címet, a böngésző típusát és a mobileszköz azonosítókat, a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférés dátumát és idejét, annak a weboldalnak a címét, amelyről a mi weboldalunkra irányították valamint egyéb adatokat, amelyeket standard HTTP(S) protokollon keresztül továbbítottak).

 

Amikor kapcsolatba lép velünk vagy mi lépünk kapcsolatba Önnel, vagy Ön vesz részt akciókban, nyereményjátékokban, Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kutatásokban vagy felmérésekben, a következő információkat gyűjthetjük:

 • személyes adatai amelyeket Ön ad meg bármikor, amikor Ön a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban kapcsolatba lép velünk, így például telefonon, email-en, postai úton, illetve amikor közösségi médián keresztül kommunikál velünk – például: az Ön neve, elérhetőségi adatai;
 • az általunk küldött és Ön által megnyitott email-ek és más digitális kommunikációk ideértve a linkeket, amelyekre Ön rákattint – például azok, amelyek lehetővé teszik számunkra annak nyomon követését, hogy Ön megnyitotta (és ha igen, mikor nyitotta meg) a kommunikációt;
 • az Ön visszajelzései és észrevételei vásárlói kutatásokban vagy kérdőívekben;
 • amennyiben Ön a rendelésének Szolgáltató által való teljesítése után kitölti elégedettségi kérdőívünket, Adatkezelő ezeket az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott információkat az Ön rendelési adataihoz társítja, majd feldolgozza azokat szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében (a kérdőív kitöltése önkéntes).

 

Amikor adományozásban vagy általunk szervezett CSR eseményekben vesz részt, kiegészítve azzal amikor más szervezeteket támogatunk:

 • személyes adatok, amelyeket Ön önmagáról vagy családtagjairól ad meg (ami tartalmazhat adatokat a gyermekeiről) – például név, felhasználónév és elérhetőségi adatok (ideértve a telefonszámot, email vagy postai címet) valamint egyéb információkat az Ön vagy családja személyes állapotáról az adott eseményhez kapcsolódó általános szerződési feltételek szerint;
 • az Ön visszajelzései és észrevételei kutatásokban vagy kérdőívekben.

 

Más forrásokból származó személyes adatokat is használhatunk, ilyenek például az információszolgáltató speciális társaságok vagy online médiacsatornák (az online médiacsatornák például a weboldalak, közösségi média hálózatok vagy előfizetéses TV szolgáltatók). Az ilyen egyéb, más forrásokból származó személyes adatok többek között segítenek nekünk a marketing kommunikációnk javításában valamint hatékonyságának mérésében.

 

5. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adatok kezelésére akkor kerül sor, ha ez Szolgáltatásaink teljesítéséhez feltétlenül szükséges. Az adatkezelés célja ebben az esetben a megrendelések kiszolgálásának könnyítésére és teljesítésére irányul. Ilyenkor a az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatokhoz az Adatkezelő minden olyan alkalmazottja hozzáférhet amennyiben ezen alkalmazottak hozzáférése Szolgáltatásaink teljesítéséhez feltétlenül szükséges követelmény (az adatok megismerésére jogosult személyek köre). A személyes adatok kezelésének jogalapja az a jogalap, amelyre az Ön személyes adatainak használatakor hivatkozunk azért, hogy annak jogszerűségét biztosítsuk.

Jelen Szabályzatban meg nem jelölt, egyéb célú adatkezelésről az adatok felvétele során nyújtunk további tájékoztatást.

 

Azok az esetek, amikor az Ön személyes adatainak használata a mi jogos érdekünk:

 • vásárlóink szükségleteinek kielégítése, ideértve a termékeink és szolgáltatásaink nyújtását;
 • termékeink és szolgáltatásaink hirdetése;
 • az Ön felhasználói fiókjának működtetése, panaszok kezelése és viták rendezése;
 • vásárlóink (ideértve szokásaik, viselkedésük) megértése;
 • cégünk, munkavállalóink valamint vásárlóink védelme és támogatása;
 • közösségellenes magatartások, csalás és más bűncselekmények megelőzése és felfedése;
 • új termékek és szolgáltatások tesztelése és fejlesztése, meglévő termékek és szolgáltatások fejlesztése.

 

A kezelt adatok köre:

 • a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából Szolgáltató kezeli az Ön azonosításához szükséges adatokat: név, email cím, lakcím (szállítási cím, ha eltér a lakcímtől), telefonszám valamint céges vásárlás esetén a cégre vonatkozó, a rendelések kiszolgálásához szükséges adatok;
 • a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat;
 • a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

5.1 Adatkezelés Szolgáltatásaink nyújtása kapcsán

 • Az Ön felhasználói fiókjának kezelése valamint az Ön megrendeléseinek és visszatérítéseinek kezelése: Az Ön felhasználói fiókjának kezeléséhez, az Ön által megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások nyújtásához és az Ön által esetlegesen igényelt visszatérítések kezeléséhez szükségünk van az Ön személyes adatainak kezelésére.
 • Jogalap: A Szerződés teljesítése továbbá jogos érdekünk is megkívánja ezt.

 

5.2 Adatkezelés a mindennapi működés biztosítása és javítása érdekében

 • Weboldalaink és Applikációnk kezelése és javítása: A vásárlói élmény javításához a Weboldalainkon és Applikációnkban Cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk. Bizonyos Cookie-kra szükség van, így ha a Weboldalaink és Applikációnk funkcióit szeretné használni akkor kérjük, ne kapcsolja ki ezek használatát. Más Cookie-kat kikapcsolhat, viszont ezek kikapcsolása ronthatja a felhasználói élményt (további információkért kérjük olvassa el részletes Cookie szabályzatunkat a 9. pont alatt).
 • A termékválasztékunk, szolgáltatásaink, információs technológiai rendszerek, know-how és az Önnel történő kommunikáció fejlesztésének és javításának támogatása: Piackutatás, belső felmérések és fejlesztések elvégzéséhez és az információs technológiai rendszereink (beleértve a biztonságot) valamint a termékválasztékunk és Szolgáltatásaink javításához személyes adatok használata szükséges.
 • Csalás és egyéb bűncselekmények felderítése és megelőzése: Számunkra fontos a Szolgáltatásaink használatának ellenőrzése, hogy ezzel megelőzzünk vagy felderítsünk csalást, egyéb bűncselekményeket és Szolgáltatásaink nem megfelelő használatát. Ez segít nekünk annak biztosításában, hogy Ön biztonságosan tudja használni Szolgáltatásainkat az Általános Szerződési Feltételekkel összehangban.
 • Jogalap: Jogos érdekünk megkívánja ezeket.

 

5.3 Adatkezelés az Ön vásárlói élményének fokozása érdekében

 • Az Ön internetes böngészési viselkedésének és online vásárlási adatainak használata, melyek segítségével személyre szabott ajánlatokat tudunk Önnek nyújtani: Az internetes böngészési viselkedés valamint online vásárlások nyomon követése lehetővé teszi számunkra ajánlataink és szolgáltatásaink személyesebbé tételét, melyekkel az Ön vásárlói élményét fokozni tudjuk.
 • A termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos marketing kommunikációk küldése Önnek (köztük email-ben, SMS-ben, postai úton vagy online hirdetéssel) és ennek részeként Weboldalainkon valamint az online médiacsatornákon látható online hirdetések, melyeken keresztül mérhetjük a saját marketing kommunikációnk hatékonyságát és ehhez hasonlóan szállítóink kommunikációinak hatékonyságát: Szeretnénk biztosítani, hogy olyan marketing kommunikációt (köztük online hirdetést) küldjünk Önnek, amely releváns az Ön számára. Ennek eléréséhez szükségünk van az általunk ajánlott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing kommunikációkra adott válaszai mérésére, ami azt is jelenti, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, amelyek jobban megfelelnek az Ön szükségleteinek. Ön a regisztráció során is és azt követően is, bármikor megváltoztathatja a marketinges valamint online hirdetésekkel kapcsolatos preferenciáit.
 • Azonban csak és kizárólag akkor fogunk Önnek küldeni termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kiemelt ajánlatokat és híreket, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult: Amikor Ön regisztrál nálunk, meg fogjuk kérdezni, hogy szeretne-e marketing kommunikációt kapni és Ön bármikor megváltoztathatja a marketinges preferenciáit (online, telefonon vagy az Önnek általunk küldött email kommunikációban található “leiratkozás” linkre kattintással). Ebben az esetben nem fogunk több marketing email-t küldeni Önnek – viszont kérjük vegye figyelembe, hogy amíg a rendszereinket teljes mértékben nem frissítettük be, előfordulhat, hogy a preferenciái beállítását követően is (egy rövid ideig) még kaphat ilyen jellegű kommunikációt.
 • Jogalap: Az Önnek email-ben vagy SMS-ben küldött legtöbb marketing kommunikációnk esetében az Ön hozzájárulására hivatkozunk valamint bizonyos esetekben jogos érdek alapján használjuk az Ön személyes adatait.

 

5.4 Adatkezelés az Önnel való kapcsolattartás és együttműködés vonatkozásában

 • Amikor felvesszük Önnel a kapcsolatot Szolgáltatásaink kapcsán, például telefonon, email-ben, postai úton vagy a közösségi médiában megjelenő posztokra adott részünkre szóló válaszokban: Szeretnénk Önnek, mint vásárlónak még jobb szolgáltatást nyújtani, ehhez személyes adatokat használunk, hogy az Ön kommunikációira egyértelmű választ adhassunk vagy segítséget nyújthassunk; továbbá azért, hogy tájékoztassuk Önt a Szolgáltatásainkban általunk tett vagy tervezett Önt érintő változásokról (például: változások a Szabályzatban, vagy Szolgáltatásainkra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben).
 • Promóciók és nyereményjátékok kezelése amelyekben Ön részt vesz, ideértve azokat, amelyeket a szállítóinkkal együtt szervezünk: Az Ön személyes adatainak a kezelése szükséges az Ön által választott promóciók és nyereményjátékok működtetéséhez, ha Ön azokban részt szeretne venni.
 • A Szolgáltató vagy annak megbízásából harmadik fél által végzett vásárlói piackutatásokban, kérdőívekben és egyéb piackutatási aktivitásokban való részvételre meghívás: A szolgáltatásaink javításához piackutatást végzünk. Ha ezzel kapcsolatban megkeressük Önt, Önnek nem szükséges az aktivitásokban részt vennie. Ha Ön jelzi felénk, hogy nem szeretné, ha piackutatásokkal kapcsolatban megkeressük Önt, az Ön választását tiszteletben fogjuk tartani. Ennek nincs kihatása arra, hogy Ön igénybe vehesse Szolgáltatásainkat.
 • Jogalap: Általánosságban jogos érdekünk, amikor azonban szeretnénk Önt meghívni elektronikus úton például email-ben vagy SMS-ben, akkor az Ön hozzájárulására hivatkozunk.

 

5.5 Adatkezelés viták, panaszok vagy kérések kezelése kapcsán

 • Az Önt vagy bennünket érintő panaszok, jogi követelések vagy viták megoldásához: Amennyiben Ön nem elégedett a tőlünk rendelt termékekkel vagy szolgáltatásokkal, vagy valamilyen a szolgáltatásainkhoz köthető incidens történik.
 • Jogalap: Jogi követelések megalapozása, gyakorlása vagy védelme, bizonyos esetekben azonban a saját jogos érdekünkre vagy meghatározott jogi előírásra hivatkozunk, amelyek alapján az Ön személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítése céljából kezelhetjük.

 

5.6 Adatkezelés álláshirdetésre jelentkező érintettek személyes adataival kapcsolatban

 • Adatkezelő a személyes adatokat a kapcsolatfelvételhez és a munkaviszonyról szóló döntéshez szükséges időtartamig, de legfeljebb 3 hónapig kezeli.
 • Amennyiben Adatkezelő az Érintettel nem létesít munkaviszonyt, úgy a személyes adatokat a döntést követően törli.
 • Amennyiben Adatkezelő és az Érintett között munkaviszony jön létre, úgy Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a munkaviszony megszűnését követően azonnal törli, ide nem értve azokat az személyes adatokat, amelyeket Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban előírt időtartamig kezelni köteles.

 

5.7 Adatkezelés bankkártyás fizetéshez kapcsolódóan

 • A bankkártyás fizetés a Payments rendszerén keresztül történik:
 • A magyarországi
 • Érintett (vásárló) bankkártyával történő vásárlással tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által a felhasználói adatbázisában tárolt adatainak egy része átadásra kerülnek a Payments részére.
 • Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozás jellege és célja a Payments Adatkezelési tájékoztatójában az alábbi linken tekinthető m
 • Adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató (Payments) rendszere között valamint a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása.

 

6. Hírlevél, direktmarketing és elektronikus reklám célzatú adatkezelés

Weboldalunk felületén van lehetősége hírlevél, (direktmarketing) vagyis elektronikus reklám üzenetek fogadására feliratkozni, abban az esetben, ha a feliratkozási felületeinknél található checkboxba önként kattint. Ebben az esetben személyre szabott reklámüzeneteket fogunk küldeni, melyekről bármikor, 2 kattintással leiratkozhat a leveleink alján található leiratkozó link segítségével.

Adatkezelési cél

Vásárlóinkkal való kapcsolattartás, weboldalunk ajánlatairól szóló tájékoztatás, egyedi, személyre szabott ajánlatok küldése, értesítés nyereményjátékokról, tájékoztatók küldése működésünket érintő változásokról.

Adatkezelési jogalap

Önkéntes hozzájárulás.
Checkbox bejelölésével előzetes és önkéntes hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § -a alapján.

Adatkezelési időtartam

A hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatbázisból való törtlésig.

Hozzájárulás visszavonása és az adatbázisból való törlés lehetőségei

A hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja

 • a hírleveleink alján található leiratkozó linkre kattintva, ebben az esetben pár percen belül megtörténik a hozzájárulás visszavonása
 • email küldése útján a htdmediagroup2000@gmail.com címre

A hírlevél adatbázisból Ön törlésre kerülhet abban az esetben, ha inaktivitást mutat, tehát nem nyitja meg és nem is kattint hírleveleinkre. Ebben az esetben úgy értelmezzük, hogy nem kíváncsi ajánlatainkra, vagyis nem akarjuk zavarni és töröljük adatbázisunkból. Ilyen esetekben a törlést megelőzően 7 nappal értesítjük Önt.

Adatfeldolgozók

 • Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Tevékenysége: Marketing célú profilalkotás és direktmarketing kommunikáció. Adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.
 • HTD Media Group kft., székhely: 6326 Harta, Gallé T. u. 13.; email: htdmediagroup2000@gmail.com.

Adatok megismerésére jogosultak

Az Ön adatait a HTD Media Group kft. adatkezelésében és feldolgozásában közreműködő munkavállalói és partnerei ismerhetik meg csak abban a mértékben, ami a feladataik ellátásához szükséges, mint például hírlevél küldése, feliratkozó törlése. Az előzőek alól egyetlen kivétel képezhető, amikor hatósági vagy bírósági megkeresés érkezik, amelyet a HTD Media Group kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően teljesít.

 

7. A személyes adatok megosztása harmadik személyekkel

Az általunk gyűjtött személyes adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel.

 

7.1 HTD Media Group kft.-vel partneri viszonyban lévő cégek

 • együtt dolgozunk olyan partner cégekkel, amelyek segítenek nekünk abban, hogy Szolgáltatásainkat egyre jobb minőségben tudjuk nyújtani Önnek;
 • mindezen cégek a megbízásunk alapján járnak el mint adatfeldolgozók amikor az Ön személyes adatait kezelik és csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg velük, amelyek lehetővé teszik számukra a szolgáltatásaik nyújtását;
 • a partner cégek Adatvédelmi és Cookie szabályzatában találhat további információkat arról, hogy ezen cégek hogyan használják az Ön adatait.

 

7.2 Szolgáltatók melyekkel együtt dolgozunk

 • együtt dolgozunk olyan, megfelelő körültekintéssel kiválasztott szolgáltatókkal, akik a nevünkben végeznek el bizonyos feladatokat;
 • csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyek lehetővé teszik ezen szolgáltatók számára a szolgáltatásaik nyújtását;
 • néhány szolgáltató amellyel együtt dolgozunk online médiacsatornákat (pl. közösségi oldalakat) üzemeltet, és termékeinkre/szolgáltatásainkra valamint szállítóink termékeire/szolgáltatásaira vonatkozó releváns online hirdetéseket tesznek fel a nevünkben ezekre a médiacsatornákra;
 • ezek olyan cégek amelyek többféle, például az alább említett szolgáltatásokat nyújtják nekünk;
 • technológiai szolgáltatások (pl. Weboldalaink, Applikációnk működtetése);
 • vásárlási fizetések kezelése az online vásárlás során;
 • házhozszállítási szolgáltatások (futáraink a lehető legrövidebb időn belül az Ön otthonába szállítják megrendelését);
 • direkt marketinges cégek amelyek a megbízásunkból elektronikus kommunikációkat küldenek (pl elektronikus hírleveleket, eDM);
 • a vásárlóinknak küldött postai kommunikációnk nyomtatása valamint postai úton történő kézbesítése;
 • ilyen szolgáltatóink például: Facebook, Google, Mailchimp, Global Payments.

 

7.3 Más szervezetek

 • ha jogszabály vagy közhatalmi szerv kötelez bennünket arra vagy az igazságszolgáltatás megfelelő működéséhez szükséges, hogy megossszunk személyes adatokat;
 • ha abból a célból kell megosztanunk személyes adatokat, hogy a jogainkat megalapozzuk, gyakoroljuk vagy megvédjük (ez magába foglalja a csalásmegelőzés céljából másoknak átadott személyes adatokat);
 • amikor átszervezzük vagy bővítjük üzleti tevékenységünket vagy annak egy részét;
 • amikor CSR eseményt (jótékonysági vagy társadalmi felelősségvállalási események) szervezünk vagy részt veszünk ilyen, más szervezetek által szervezett eseményekben: ez magába foglalhatja az Ön nevét, családnevét, elérhetőségi adatait és/vagy más személyes adatokat, amelyeket Ön azért ad meg, hogy részt vegyen az eseményen (ezeket az adatokat arra használjuk a külön általános szerződési feltételekkel összhangban, amelyek alapján az esemény megrendezésre kerül, hogy segítsük ezen események szervezését vagy javítsunk azokon).

 

8. Adatbiztonsági intézkedéseink az Ön személyes adatainak védelmében

Az Adatkezelő a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítja az adatkezelés biztonságát a személyes adatok tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítja az érintettek magánszférájának sérthetetlenségét. Továbbá Adatkezelő minden intézkedést állandó jelleggel megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és az adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárja.

Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatállományokat fizikailag a HTD Media Group kft. szolgáltatónál tárolja.

Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében Adatkezelő megfelelő technikai megoldással (többek között pszeudo-anonimizáció) biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők:

 • számítógépes biztonsági eszközöket használunk, mint például tűzfalak és az adatok titkosítása, valamint fizikai belépési védelmi eszközöket is használunk az épületeinkben és a nyilvántartásainkban az adatok biztonságának garantálására;
 • a személyes adatokhoz csak azoknak a munkavállalóknak adunk hozzáférést, akiknek a munkavégzéséhez ez feltétlenül szükséges;
 • az információk biztonságát azok továbbításakor is védjük az adatok titkosításával, például Secure Sockets Layer (SSL) használatával;
 • fizikai, elektronikus és folyamatbeli biztonsági eszközöket használunk a személyes adatok gyűjtéséhez, tárolásához és megosztásához, valamint kérhetjük a személyazonosság igazolását is mielőtt megosztjuk Önnel a személyes adatait;
 • személyes adatait csak és kizárólag a szükséges ideig fogjuk tárolni, mely időtartam függ attól, hogy elsődlegesen miért gyűjtöttük azokat, személyes adatait mióta tároljuk, van-e olyan jogi/hatósági előírás amely indokolja eme adatok tárolását, valamint szükség van-e személyes adataira abból a célból, hogy megvédjék akár Önt akár bennünket – a szerződés teljesítése után (az ár megfizetése és az áruk kézbesítése) személyes adatait legfeljebb 10 évig tároljuk jogos érdekeink vagy akár követeléseink védelme miatt;
 • alapszabályként értelmezendő, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat Adatkezelő a regisztrációs fiók törléséig kezeli.

 

9. Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

9.1 Tájékoztatáshoz, illetve hozzáféréshez való jog

Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelme esetén írásban – adja meg a tájékoztatást. Amennyiben az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet Adatkezelőhöz még nem nyújtott be, a tájékoztatás ingyenes. A kérelem benyújtható elektronikusan az htdmediagroup2000@gmail.com címre történő email küldésével, illetve jelen Szabályzat Preambulum részében felsorolt elérhetőségeinken keresztül.

 

9.2 Helyesbítéshez való jog

Érintett a 9.1 pontban megadott valamint hivatkozott (jelen Szabályzat Preambulum részében felsorolt) elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa a rögzített személyes adatát vagy adatait. A hitelt érdemlő módosítási kérelmeket Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti.

 

9.3 Törléshez való jog

Érintett a 9.1 pontban megadott valamint hivatkozott (jelen Szabályzat Preambulum részében felsorolt) elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje. Adatkezelő a törlési kérelmeknek a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem érkezésétől számított 30 napon belül eleget tesz.

 

9.4 Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Érintett a 9.1 pontban megadott valamint hivatkozott (jelen Szabályzat Preambulum részében felsorolt) elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes valamint az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben).

 

9.5 Adathordozhatósághoz való jog

Érintett a 9.1 pontban megadott valamint hivatkozott (jelen Szabályzat Preambulum részében felsorolt) elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és általa Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt jelen Adatkezelő akadályozná az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletek révén.

 

9.6 Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett véleménye szerint Adatkezelő megsértette a hatályos adatvédelmi jogi követelményeket, akkor a 8.1 pontban megadott valamint hivatkozott (jelen Szabályzat Preambulum részében felsorolt) elérhetőségeken keresztül felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel, továbbá jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 1 391 1400, email kapcsolat: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu). Az érintettet megilleti továbbá a bírósági jogérvényesítés joga is, ebben az esetben az érintett választása szerint fordulhat a lakóhelye, tartózkodási helye, vagy Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez.

 

10. Egyéb adatkezelés: Cookie-k (sütik) kezelésére vonatkozó szabályzat

Mi, a Partnereink valamint azon Szolgáltatók amelyekkel együtt dolgozunk Cookie-kat (sütik) és hasonló technológiákat alkalmazunk, amikor Ön Weboldalainkat és mobil Applikációnkat használja (ilyenek például a tag-ek és pixelek) melyeknek célja, hogy az Ön vásárói élményét személyesebbé tegyük és javítsunk azon, továbbá hogy megfelelő online hirdetéseket mutathassunk Önnek. A Cookie-k a Weboldalaink és mobil Applikációnk felhasználójára vonatkozó információkat tartalmazzák, melyek által gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata.

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok melyek egyedi azonosítót tartalmaznak, ezek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így az Ön által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A Cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy Ön időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek Weboldalainkon és a mobil Applikációnkban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és az Ön vásárlói élményének javításában.

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a Cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi Cookie elutasítása bár segítheti személyes adatainak védelmét, azonban egyes Weboldalaink és/vagy mobil Applikációnk használhatóságát korlátozhatja. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a “Cookie” vagy “Süti(k)“ menüpontokban végezheti el a felhasználó.

 

10.1 Weboldalaink és mobil Applikációnk működésének javítása

 • a Cookie-k segítenek abban, hogy Weboldalaink és mobil Applikációnk működésén javítsunk, hogy az Ön felhasználói élményét személyesebbé tegyük, és hogy az Ön részére minél több hasznos funckció álljon rendelkezésre;
 • például Cookie-kat használunk arra, hogy emlékezzünk az Ön preferenciáira vagy a vásárlói kosarának tartalmára, amikor visszatér Weboldalainkra és/vagy mobil Applikációnkba;
 • a Cookie-k segítenek annak megértésében is, hogy Weboldalainkat és/vagy mobil Applikációnkat hogyan használják (például Ön jelezheti nekünk, ha hibaüzenetet kap böngészés közben);
 • ezek a Cookie-k a leginkább összesített és anonim (anonim egy információ, ha nem hivatkozik valamely beazonosítható vagy be nem azonosítható természetes személyre) adatokat gyűjtik.

 

10.2 Megfelelő online hirdetés (ideértve a közösségi médiát is) megjelenítése

 • Cookie-kat használunk a Weboldalainkon és/vagy mobil Applikációnkban, más szervezetek weboldalain és a közösségi média használata során olyan online hirdetések megjelenítéséhez, amelyekről azt gondoljuk, hogy azok az Ön számára legrelevánsabbak;
 • az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran olyan egyéb szervezetek helyezik el a Weboldalainkon és/vagy mobil Applikációnkban, amelyek speciális szolgáltatásokat nyújtanak számunkra: ezek a Cookie-k információkat gyűjthetnek az Ön online viselkedéséről (például az Ön IP címe vagy az a weboldal ahonnan érkezett) valamint az Ön vásárlási előzményeiről.

 

10.3 Marketing kommunikációink (ideértve az online hirdetéseket) hatékonyságának mérése

 • a Cookie-k megmutatják, ha Ön megnézett valamely hirdetést és azt is, hogy azt mennyi ideig nézte: ez az információ segít nekünk az online hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésében és annak nyomon követésében, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg Önnél;
 • ahhoz is használunk Cookie-kat, hogy a marketinges kommunikációnk hatékonyságát mérjük (például megmutatják, ha Ön megnyitott egy általunk küldött marketinges email-t).

 

10.4 Az Ön választása a Cookie-kkal kapcsolatban

 • Webböngészők használata esetében: A böngésző beállításaiban Ön elfogadhatja vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat továbbá azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Önt minden alkalommal amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépen vagy más eszközön (ha Ön úgy dönt, hogy néhány vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a Weboldalaink valamennyi funkcióját);
 • Mobil Applikációnk használata esetében: A Cookie-k másképpen működnek a mobil applikációkban, mivel azokat belekódolják az applikációkba és egy egyedi azonosítót használnak, amit a mobileszköze hoz létre a hirdetési tevékenységek használatához (ezt a hirdetési azonosítót kikapcsolhatja vagy újraindíthatja a mobileszköz adatvédelmi beállításaiban).